Upphävande av tomtindelning för Kammaren 2

Ändringarna av tomtindelningsplanen innebär att tomtindelningen för fastigheten Kammaren 2 upphör.

Detaljplanens syfte

Upphävandet syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten Kammaren 2, vilket förhindras av den tomtindelning som är gällande tills antagandet av detta ändringsärende.
Om detta ärende antas och tomtindelningen upphäves är det alltså möjligt att starta ett avstyckningsärende.

Preliminär tidplan

Samråd genomförs mellan 4 december 2019 och 7 januari 2020.
Granskning beräknas ske under första kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2020.

Planförslaget är antaget och öppet för överklagan.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png