Detaljplan för Vi 1:28 mfl, Wij-området

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för 100-150 bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer i Wij-området.

I Södertälje finns det ett behov av nya bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud i områden där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Planförslaget är en del i utvecklingen av Hölö tätort. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer, samt utreda möjligheterna för centrumverksamhet, förskola, särskilt boende och parkområde.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

1. Planarbetet startar.jpg