Detaljplan för Vi 1:28 mfl, Wij-området

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för 100-150 bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer i Wij-området.

I Södertälje finns det ett behov av nya bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud i områden där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Planförslaget är en del i utvecklingen av Hölö tätort. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer, samt utreda möjligheterna för centrumverksamhet, förskola, särskilt boende och parkområde.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0001_START.png