Detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens samt del av kulturcentrum

En detaljplan har tagits fram för en konsthall och ett konferenscenter i Ytterjärna, som även omfattar del av Kulturcentrum Järna.

Den nya bebyggelsen som planeras är en konsthall för Hilma af Klints verk och ett konferenscenter med tillhörande hotell. Utformningen och placeringen bidrar till att skapa en tydlig och sammanhållen entré till området, något som saknas i dag. En större parkering planeras till väster om den nya bebyggelsen.

Den befintliga bebyggelsemiljön inom seminarieområdet har ett högt kulturhistoriskt värde. Denna skyddas i planen med bestämmelser för att förhindra förvanskning av de kulturhistoriska värdena. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en konsthall och ett konferenscenter samt att reglera byggrätten för delar av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att införa skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse.

Detaljplanen upprättas enligt äldre Plan- och bygglag (1987:10) och genom normalt planförfarande. Planarbetet har föregåtts av ett program för Ytterjärna-Nibble. Planförslaget har varit utställt under 2016 och handlingarna har nu förberetts för antagande.

 

Detaljplanen har godkänts av Järna kommundelsnämnd och kommunstyrelsen. Den 30 januari 2017 antogs den av kommunfullmäktige.

Detaljplanen är överklagad.

Mark- och miljödomstolen upphäver i DOM 2017-10-31, kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 att anta detaljplanen.

Kommunen har överklagat  DOM från Mark- och miljödomstolen och ärendet finns nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.