Ändring av detaljplan Skäve 5:1

Möjliggörande av bostäder vid Saltå Kvarn

Fastigheten är lokaliserad i Saltå by, söder om Moraån. Ändringen av detaljplanen avser en ändring av detaljplan för att möjliggöra för bostäder. Gällande detaljplan är från 1969 och anger område för allmännyttig institution och därmed samhöriga bostäder och arbetslokaler.

Detaljplanens syfte

syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utan koppling till allmännyttig institution inom området. För att smälta in i det befintliga villaområdet kommer den nya byggnationen ta hänsyn till områdets karaktär och bebyggelsestruktur.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 1 2023

Granskning beräknas ske kvartal 2 2023

Antagande beräknas ske kvartal 4 2023

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje