Detaljplan för Fagotten 3

Plansamråd pågår fram till 5 november

Detaljplanens syfte

Syftet med denna planändring är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för del av kvarteret Fagotten (fastigheten
Fagotten 3) och möjliggöra ny fastighetsbildning som ska inrymma ett enbostadshus i Bergviks villaområde. Den nya bostaden ska anpassas väl till terrängen och befintlig stadsbild.

 

Tidplan

Samråd sker 15 oktober - 5 november

Granskning beräknas ske kvartal 4 2021

Antagande beräknas ske kvartal 1 2022

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 5 november 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje