Detaljplan för Fagotten 3

Detaljplan för att möjliggöra avstyckning.

Detaljplanens syfte

Syftet med denna planändring är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för del av kvarteret Fagotten (fastigheten Fagotten 3) och möjliggöra ny fastighetsbildning som ska inrymma ett enbostadshus i Bergviks villaområde. Den nya bostaden ska anpassas väl till terrängen och befintlig stadsbild.

Tidplan

Samråd genomfört 15 oktober - 5 november

Granskning genomfört 4 mars - 21 mars 2022

Antagande beslutades 31 maj 2022

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 31 maj 2022. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 1 juli 2022.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje