Detaljplan för del av Håknäs 6:1 m.fl

Ett projekt för borttagning av prickmark, möjliggöra byggnadshöjder med två våningar samt anspråkstagande av mer yta än gällande plan vid området

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att upphäva befintlig detaljplan Håknäs 12:1 m.fl. vid området, utöka byggrätten vid inom befintligt område genom att möjliggöra två våningar för bostadshus, borttagning av prickmark samt att utöka planområdet. Avsikten med detaljplanen är att kunna möjliggöra samt underlätta för expansion av LSS och skolverksamheten inom området.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare vid frågor om planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha inkommit under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 3-4 2022

Granskning beräknas ske kvartal 1-2 2023

Antagande beräknas ske kvartal 2-3 2023

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje