Ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp kommer att strykas.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att tillåta vatten- och avloppsanordningar inom ett fritidshusområde i Molstaberg.

Preliminär tidsplan

Samråd genomfördes mellan 4 december och 7 januari 2020.
Ingen granskning har ägt rum. 
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2022.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje