Ändring av detaljplan för Fågelsången 1

Planändringen innebär framför allt en utökad byggrätt och fler användningsområden.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa ett stort antal kollektivtrafiknära arbetstillfällen. Platsen, som ligger i nära anslutning till tågstationen Södertälje Syd, är utpekad i översiktsplanen och den regionala utvecklingsplanen som tyngdpunkter för bebyggelse och etablering av arbetstillfällen på grund av de goda kommunikationerna. Att skapa arbetstillfällen är en utpekad strategi för att öka sysselsättningen i kommunen. Därför utökas möjligheterna till exploatering i den gällande detaljplanen ytterligare.

Tidsplan

Samråd skedde mellan 1 juli och 17 augusti 2020.

Granskning beräknas ske första kvartalet 2021

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2021

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje