Ändring av detaljplan för Basfiolen 3

Avstyckning av en villafastighet

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att upphäva tomtindelningsplanen för fastigheten Basfiolen 3. Avsikten är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten och uppföra ett nytt enbostadshus. Planförslaget gäller enbart rubricerad fastighet.

Tidplan

Samråd genomfört 1 mars - 22 mars 2022

Granskning pågår 10 juni - 30 juni 2022

Antagande beräknas ske 23 augusti 2022

Just nu är planförslaget på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 30 juni 2022 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Tid för granskning, ett av stegen i planprocessens tidslinje