Ändring av detaljplan för Basfiolen 3

Detaljplanen möjliggör avstyckning av en villafastighet. Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att upphäva tomtindelningsplanen för fastigheten Basfiolen 3. Avsikten är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten och uppföra ett nytt enbostadshus. Planförslaget gäller enbart rubricerad fastighet.

Tidplan

Samråd genomfört 1 mars - 22 mars 2022

Granskning genomfört 10 juni - 30 juni 2022

Antagande skedde 23 augusti 2022

Under överklagandeperioden har överklaganden inkommit. Dessa har skickats och hanteras nu av Mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje