Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Planarbete för att möjliggöra tunnelnedfart till garage samt ett nytt torg.

Planområdet ligger i Södertälje centrum och angränsar till gallerian Kringlan, kvarteret Polstjärnan och Orionkullen. Här är byggnationen av en tunnelnedfart till garaget i kvarteret Tellus i full gång. Den nya detaljplanen ska möjliggöra 3D-fastighetsbildning samt ett nytt torg ovan tunnelnedfarten.

Bild på planområdet

Planområde markerat i blått

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning och möjliggöra att tunnelnedfarten och dess olika funktioner hamnar på kvartersmark. Ett nytt torg planeras med strävan att skapa en attraktiv offentlig miljö. Nedfarten är en förutsättning för utvecklingen av östra delen av stadskärnan med ett nytt hotell vid Marenplan.

Tidplan

Detaljplanen var ute på samråd under 16 augusti - 6 september 2021

Detaljplanen var ute på granskning under 25 februari - 25 mars 2022

Antagande beräknas andra kvartalet 2022

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje