Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Planarbete för att möjliggöra tunnelnedfart till garage samt ett nytt torg.

Planområdet ligger i Södertälje centrum och angränsar till gallerian Kringlan, kvarteret Polstjärnan och Orionkullen. Här är byggnationen av en tunnelnedfart till garaget i kvarteret Tellus i full gång. Den nya detaljplanen ska möjliggöra 3D-fastighetsbildning samt ett nytt torg ovan tunnelnedfarten.

Bild på planområdet

Planområde markerat i blått

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning och möjliggöra att tunnelnedfarten och dess olika funktioner hamnar på kvartersmark. Ett nytt torg planeras med strävan att skapa en attraktiv offentlig miljö. Nedfarten är en förutsättning för utvecklingen av östra delen av stadskärnan med ett nytt hotell vid Marenplan.

Tidplan

Detaljplanen var ute på samråd under 16 augusti - 6 september 2021

Granskning beräknas tredje kvartalet 2021

Antagande beräknas fjärde kvartalet 2021

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje