Ändring av detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a)

Ändring av befintlig plan där två naturmarksremsor planläggs som industrimark.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.

Tidplan

Samråd skedde mellan den 9 oktober och 6 november 2023

Granskning beräknas ske kvartal 1 2024

Antagande beräknas ske kvartal 2 2024

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje