Ändring av detaljplan del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2A)

Ändring av befintlig plan där två naturmarksremsor planläggs som industrimark.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att ändra två ytor för naturmark - dike till kvartersmark för industri. 

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 2 2023

Granskning beräknas ske kvartal 4 2023

Antagande beräknas ske kvartal 1 2024

Nästa tillfälle för att lämna synunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje