Detaljplan för Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö

Planområdet ligger i centrala Hölö och omfattar ca 2000 kvm.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på den övre platån inom planområdet. I gällande byggnadsplan är marken prickad, för att kunna möjliggöra byggrätt för bostäder krävs att den prickade marken minskas.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 8 maj - 12 juni 2019

Granskning genomfördes 25 mars - 15 april 2021

Antagande: Fjärde kvartalet 2021

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. 

Nu läser vi alla synpunkter och sammanställer dem i ett granskningsyttrande och reviderar förslaget. Nästa steg är att anta detaljplanen. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje