Detaljplan för Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö

Planområdet ligger i centrala Hölö och omfattar ca 2000 kvm.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på den övre platån inom planområdet. I gällande byggnadsplan är marken prickad, för att kunna möjliggöra byggrätt för bostäder krävs att den prickade marken minskas.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 8 maj - 12 juni 2019

Granskning: 25 mars - 15 april 2021

Antagande: Tredje kvartalet 2021

Just nu är planförslaget på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 15 april 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för granskning, ett av stegen i planprocessens tidslinje