Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende i Lina.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre samt bostäder för biståndsbedömt trygghetsboende inom del av fastigheten Lina 4:27. Hänsyn ska tas till befintliga naturvärden.

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 14 april 2020 och 22 maj 2020.

Granskning beräknas ske 2022

Antagande beräknas ske 2022

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje