Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende och ett nytt seniorboende i Lina.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre samt seniorboende inom del av fastigheten Lina 4:27. Hänsyn ska tas till befintliga naturvärden.

Projektet ämnar bemöta behovet av offentlig service i form av vård- och omsorgsboende samt bostäder i form av seniorboende.
Krav ställs på terränganpassning och anpassning till naturvärden inom och i direkt anslutning till planområdet. Naturvärdena säkerställs genom att bevara spridningskorridorer för växt- och djurlivet på allmän platsmark genom att planlägga för parkrum inom kvartersmark. Lämpligt avstånd till befintlig gångstig i park hålls till äldreboendet och seniorboendet för att garantera att rekreationsområdet bevaras.
Det kommer även att ställas krav på den arkitektoniska utformningen av entrétorget och vistelseplatserna.

På grund av byggnadernas ändamål är det också mycket viktigt att samtliga byggnader och utemiljön är tillgänglighetsanpassade och att hela planområdet blir en trevlig plats att vistas i. Det är även av stor vikt att det anpassas med tanke på trygghet och säkerhet för de boende.

 

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 14 april 2020 och 22 maj 2020.

Granskning har ägt rum mellan 24 januari och 27 februari 2022.

Antagande beräknas ske i 2022.

 

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje