Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen)

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen) fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015.

Sedan dess har ett större strukturplanearbete bedrivits i nordöstra centrala Järna för att ytterligare studera området. 2 oktober 2018 fattades ett förnyat beslut att starta planarbetet, planområdet har sedan det tidigare beslutet utökats.

Planområdet ligger i centrala Järna, söder om Rönnvägen med gångavstånd till pendeltågsstationen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i centrala Järna och löper längs Rönnvägens södra sida, norr om järnvägen. Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 samt Furan 2 berörs. Området omfattar cirka 55 760 m². Marken utgörs av mark främst planlagd som park i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.

Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder. Under planarbetet avser samhällsbyggnadskontoret att knyta två exploatörer till projektet.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och bidrar till hållbar stadsutveckling genom att förtätning sker i anslutning till utbyggd infrastruktur i centralorten Järna. 

Preliminär tidplan

Samråd skedde mellan 15 januari - 26 februari 2021
Granskning beräknas ske kvartal 1, 2022
Antagande beräknas ske kvartal 3, 2022

Nästa tillfälle att lämna synpunkter är under granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje

Presentation av detaljplanförslaget