Detaljplan för del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1

Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5, det gamla McDonaldshuset, och del av fastigheten Tälje 1:1. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och ligger i linje med kommunens ambitioner i programmet för Södertälje stadskärnan 2009 - 2029 om att förstärka stadskärnan som är ett prioriterat utvecklingsområde med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av ett hotell med tillhörande verksamheter inom del av fastighet Tellus 5 och se över utformningen av den angränsande delen av Ekdalsgatan. Planen syftar också till att noggrant undersöka möjligheten att ytterligare utveckla Marenområdet som samlingsplats och evenemangsplats då en stor del av dagens biltrafik försvinner när garageinfarten flyttas och fler publika verksamheter istället kommer att finnas på platsen. Ekdalsgatan och Marenområdet ligger inom fastigheten Tälje 1:1.

Den här detaljplanen har allmänt intresse och därför ska hanteras enligt utökat förfarande, vilket betyder att planen ska skickas ut på samråd och granskning innan antagande.

Bakgrund, hotellet

Våren 2018 köpte Stadsrum Fastigheter AB Kringlanhuset, Tellus 5, som även innefattar tomten vid Maren, det tidigare ”McDonaldshuset”. Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan om att få bygga hotell med tillhörande verksamheter i del av kvarteret Tellus 5. Stadsbyggnadsnämnden gav i sitt beslut 2019-09-17 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete.

Gestaltningsförslag hotellet

I utformningen av en ny detaljplan har byggnadens utformning och gestaltning i förhållande till närliggande fastigheter och offentliga miljöer fått mycket fokus. I arbetet med utformningen har alternativa skisser tagits fram. Det har varit viktigt att gestaltning av förslaget uppfyller syftet med god arkitektur, presenterar sin tid samt tar hänsyn till stadsmiljön.

Bottenytor och de publika våningsplanen ska utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse. Hotellets och restaurangernas entréer placerade på flera våningsplan vilket ska skapa ett naturligt stråk ner till vattnet. Planen är att bottenvåning ska rymma två restauranger och på våningen ovan kan en större restaurang med plats för konferensgäster få plats. Det tredje våningsplanet är tänkt användas som eventlokal.

image3a9dh.png

Vy visar gestaltning på våning 3 med takterrass som avsedd för öppen publik area, Fojab

I planförslaget finns en terrass med verksamhet, servering och utsikt över Maren. Terrassen från Ekdalsgatan, stadens nivå, ska löpa runt huset och vara öppen att röra sig på för allmänheten. Kopplingen från Marenplan upp till denna terrass sker via ett tre trappor; en mot Marenplan, en mot Ekdalsgatan och en mot Tullgränd.

Enligt nuvarande förslag ska hotellet rymma cirka 196 hotellrum. Byggnaden trappas ner mot vattnet. I planförslaget har man tagit hänsyn till översvämningsrisker, markföroreningar, dagvattenhantering, grundläggning och kulturmiljö.

imagejfdc3.png

Det nya planförslaget, vy från Inre Maren, Fojab

 

Gestaltningsförslag, Marenplan

I planförslaget ska Marenplan vara en given plats att stanna till, att mötas och umgås på med möjlighet till tillfälliga evene­mang och manifestationer. Marenplan ska vara en tillgänglig plats för alla stadens invånare där alla känner sig trygga och välkomna.

Den stora öppna torgytan, Marenplan västra, ska kompletteras med en vattenspegel för att skapa en taktil vattenkontakt där man kan uppleva vattnet på fler sätt än det visuella. Vattenspegel belyses kvällstid och bidrar till att aktivera plat­sen under dygnets mörka timmar. På vinterhalvåret samt vid stora evenemang töms vattnet och ytan fungerar då att ploga eller ställa en scen på. Ner mot Maren finns möbleringszonen och nya träd planteras i sammanhängande skelettjordar. Närmast vattnet finns den nya kajzonen. På Marenplan västra är den uppbyggd i två nivåer med lagom sitthöjd emellan vilket skapar en långsträckt informell sittyta.

image962vt.png

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Kusens backe, Topia

I den norra delen mellan hotellet och vattnet, Marenplan norra, anläggs en regnträdgård för att ta hand om och rena dagvatten. Närmast hotellet finns en öppen zon som möjliggör pas­sage vidare bort till Kanalstråket. Mellan passagen och angöringsgatan finns plats för uteservering. Där Ekdalsgatan möter Marenplan adderas ett gångfartsom­råde för att sakta ner trafiken som behöver ta sig genom platsen, men också för att främja mötet och koppla ihop platsen med Capella och stråket vidare ner mot kanalen. För att förhindra oönskad trafik på Marenplan norra och västra anläggs höj- och sänkbara pollare.

imagecdoav.png

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Marenplan och hotellet, Fojab

Tullgränd blir en inbjudande gränd med en hög detaljni­vå i markmaterial och ljussättning. Restaurangernas fönster bidrar till att lysa upp gränden med ett indirekt ljus. På sommarhalvåret bereds plats för uteserveringar där besökaren kan sitta lite mer avskilt och betrakta torget och Maren på håll.

imagefwbz.png

Det nya gestaltningsförslaget för Tullgränd, Fojab

Den nya kajen

Den befintliga kajen är i dåligt skick och ska byggas om. För att kunna förstärka platsens identitet som ett levande rum för allmänheten, ger planförslaget möjlighet för nya funktioner. Uteservering, angöringsväg, sittmöjligheter vid vattnet samt hantering av dagvatten kräver större utrymme mellan hotellet och Maren. För att skapa en trivsam och funktionell plats som möter nu­tida och framtida behov föreslås en utfyllnad av Marenplan norra. Den nya kajen är på ca 8,50 - 9,5 meters bredd i Maren norra i jämförelse med den befintliga bryggan och blir parallell med den nya hotellfasaden medan läget i Maren västra är nästan det samma som den befintliga.

Det nya gestaltningsförslaget, Marenplan, Topia

Planprocess

Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2021-10-18 till och med 2021-11-08. Synpunkter som kommit in under granskningen finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har planbeskrivningen och plankartan justerats. De huvudsakliga frågorna som hanterats mellan granskning och antagande är frågor om kulturmiljö, dagvatten, markmiljöundersökning, stabilitetsförhållanden och översvämningsrisk.

Nya bestämmelser som berör dagvattenhantering, skydd och utformning av allmän plats samt en ny bestämmelse inom kvartersmark om markreservat för allmännyttig gångtrafik har lagts in i plankartan.

Meddelande om granskningsutlåtande inför antagande, granskningsutlåtandet samt samrådsredogörelsen finns tillsammans med ytterligare information på denna hemsida.

25/2 fick kommunen besked att Länsstyrelsen beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut för detaljplanen del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1. Detta innebär att länsstyrelsen inte kommer att överklaga detaljplanen.

Kontakt vid frågor om förslaget

Kopior av handlingarna kan även beställas via: sbk.plan@sodertalje.se 

Om du har specifika frågor som rör planförslaget så är du välkommen att kontakta mig som är ansvarig handläggare (se kontaktuppgifter nedan). 

Raad Al Khafagy

Planarkitekt/Projektledare

Planenheten

Telefon (direkt): 08-523 034 59

E-post: raad.al-khafagy@sodertalje.se

Sylvia Rodebäck

Landskapsarkitekt

Stadsmiljö/Parkenheten

Telefon (direkt): 08-523 031 77

E-post: Sylvia.Rodeback@sodertalje.se

Ställ din fråga här!

Tidsplan

Samråd var mellan 26 november 2020 och 15 januari 2021

Granskning var mellan 18 oktober och 08 november 2021

Beslut om antagande 7 febrruari 2022

Under överklagandeperioden har överklaganden inkommit. Dessa har skickats och hanteras nu av Mark- och miljööverdomstolen.