Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs.

Planområdet ligger i området Almnäs ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 30 ha mark. I norr gränsar planområdet mot befintlig väg, åt väster gränsar planområdet mot Nykvars kommun och i söder mot Svealandsbanan. Väg 518 som ligger strax öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet.

Detaljplanen omfattade tidigare ca 80 ha mark men detaljplanen delades i två delar. Den andra detaljplanen heter del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) och ligger norr och öster om Almnäsberget.

Detaljplanens syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industri och logistik som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd.

Preliminär tidplan

Detaljplanearbetet avvaktar just nu frågor om naturvärden. 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje