Detaljplan för Farstanäs

Samhällsbyggnadskontoret fick i början av 2010 frågan om att utveckla Farstanäs camping till en stugby med tillhörande serviceanläggningar.

Kommunen påbörjade arbetet med framtagandet av en detaljplan för stugby. Efter att detaljplanen var på plansamråd har tydliga riktlinjer från länsstyrelsen styrt planen till en lättare komplettering av stugor inom området. Stugbykonceptet avskrevs och det fortsatta arbetet med detaljplan riktar mer in sig på att ge Farstanäs camping möjligheten att utvecklas efter framtida behov och efterfrågan. 

Farstanäs camping ligger inom Farstanäs naturreservat med syftet rekreation och friluftsliv och styrs av föreskrifter och riktlinjer som skyddar området. Dispens krävs från dessa föreskrifter.

Detaljplanens bestämmelser underordnas naturreservatets föreskrifter.

Planförslaget och dess syfte

Detaljplanen syftar till att stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga friluftslivet samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Planen vill även lyfta områdets attraktivitet för kommuninvånarna och turismen genom att ge möjligheten att bland annat komplettera campingområdet med stugor.

Preliminär tidplan

Samråd skedde i andra kvartalet 2014.
Utställning beräknas ske andra kvartalet 2022.
Antagande beräknas ske fjärde kvartalet  2022.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i utställningsskedet.