Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för en ny förskola för 120 barn i Glasberga samt trafiksäker gångväg till närbelägen busshållplats.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes mellan 08 april 2020 - 30 april 2020.

Granskning genomfördes mellan 04 december 2020 - 15 januari 2021.

Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2021.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje