Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för en ny förskola för 120 barn i Glasberga samt trafiksäker gångväg till närbelägen busshållplats.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes mellan 08 april 2020 - 30 april 2020.

Granskning genomfördes mellan 04 december 2020 - 15 januari 2021.

Antagande skedde den 1 juni 2021.

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 1 juni 2021. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 9 juli 2021.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje