Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar.

Ett förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. är upprättat. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under första kvartalet 2015.
Utställning genomfördes mellan 6 juli till 25 augusti 2017.
Antagande beslutades den 14 juni 2022. 

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 14 juni 2022. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 7 juli 2022.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje