Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl - Båtvarvet

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar.

Ett förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. är upprättat. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under första kvartalet 2015.
Utställningen genomfördes mellan 6 juli till 25 augusti 2017.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2020.

Just nu revideras planförslaget efter utställningen.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje