Detaljplan för Härfågeln 6 m.fl.

Fastigheten Härfågeln 6 ligger i Järna tätort och har tillfart från Tavestavägen. På fastigheten ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i fastighetens norra del.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten.

Fastigheten ligger centralt i Järna tätort. Förslaget överensstämmer med översiktsplan ”Framtid Södertälje” och den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 3 maj 2019 - 30 maj 2019.

Granskning genomfördes 18 mars 2020 - 10 april 2020.

Antagande beräknas ske under första kvartalet 2021.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje