Detaljplan för Luna 1

Vid hörnet av Garvaregatan Storgatan utreds förutsättningarna för en ny byggnad ovanpå garagedelen av fastigheten Luna 1 inom Södertälje stadskärnan.

Enligt ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” ska stadskärnan utvecklas med bostäder, handel och service.

Detaljplanens syfte

Syftet med projektet är att skapa möjligheten att bygga handel och bostäder med hög arkitektonisk gestaltning ovanpå garagedelen i kvarteret Luna 1 som ligger inom Södertälje stadskärna. Det befintliga sk Lindroshuset utmed Storgatan har mycket höga arkitektoniska och kulturmiljömässiga värden som ska bevaras och respekteras i det fortsatta arbetet. Projektet bedöms förbättra gatumiljön och öka tryggheten i centrum.

Preliminär tidplan

Samråd var mellan 26 juni och 23 augusti 2019.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att dra igång arbete med grannfastigheter Luna 8 m.fl. vilket kan påverka arbetet med detaljplanen för Luna 1. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att studera helheten för området och kopplingar för att kunna skapa bättre förutsättningar för en mer integrerad och hållbar stadskärna.

Kommunen har tillfälligt pausat planarbete med detaljplanen Luna 1 för att kunna samordna alla gemensamma frågor med detaljplanearbete av Luna 8 (Lunagallerian). 

 

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje