Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Projektområdet, som är en tyngdpunkt i staden enligt Södertäljes översiktsplan, ligger i stadsdelen Geneta. För närvarande regleras området av två stadsplaner från 1967. (0181K-P411C, 0181K-P412C).

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under andra kvartalet 2021.

Granskning beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.

Antagande beräknas ske under första kvartalet 2022.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje