Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Projektområdet, som är en tyngdpunkt i staden enligt Södertäljes översiktsplan, ligger i stadsdelen Geneta. För närvarande regleras området av två stadsplaner från 1967. (0181K-P411C, 0181K-P412C).

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.

Preliminär tidplan

Tredje kvartalet 2021 – Samråd

Andra kvartalet 2022 – Granskning

Fjärde kvartalet 2022 – Antagande

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje