Detaljplan för Sandviken, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och avlopp och medge större byggrätter och därmed möjliggöra för permanentboende. Förbättrad trafiksäkerhet och kollektivtrafik i Sandviken är ytterligare en målsättning i detaljplanearbetet samt se över möjlighet till viss förtätning. Utvecklingen i Sandviken ska ta hänsyn till befintliga kulturvärden och karaktärsdrag.

Utbyggnaden av kommunalt VA i Sandviken med omgivningar är angeläget för att förhindra fortsatt utsläpp av enskilda avlopp då Mälaren behöver skyddas som dricksvattentäkt. 

Vad pågår just nu

Planarbetet är för tillfället vilande

En kulturmiljöutredning har tagits fram i syfte att identifiera kulturhistoriska värden och karaktärsdrag att ta tillvara vid planläggning (se dokumentet till höger). Eventuella synpunkter på utredningen kan lämnas till projektledare.

Aktuellt projekt omfattar ändring av befintlig detaljplan för Sandviken. Planläggning och avgränsning av de områden som idag ligger utanför detaljplan, Norrlöt och Björnfoten, ska utredas i senare skede.

Bakgrund   

I februari 2017 beslutade Enhörna kommundelsnämnd att upprätta ett förslag till detaljplan för Ekeby m.fl. Planen omfattade en ny väg till Sandviken och en relativt stor exploatering i området. På grund av till stora delar negativa synpunkter på planförslaget gjordes en konsekvensutredning av förslaget 2018. Konsekvensutredningen gav förslag på alternativ på fortsatt planläggning med tre alternativ (se dokument konsekvensbeskrivningen till höger)

I september 2018 beslutade Enhörnanämnden om ny inriktning på planarbete för Enhörna, Sandviken. Nämnden beslutade enligt förslag 1, i konsekvensbeskrivningen.

Preliminär tidplan

Tidplan för samråd uppdateras när beslut tagits om fortsatt planläggning

Beslut om fortsatt planläggning och svar på medborgarförslaget

 

Efter redovisning av inkomna synpunkter på utveckling av Sandviken har Enhörna kommundels nämnd beslutat den 9 september bl.a. att fortsatt planarbete ska vara i linje med Alternativ 1 i konsekvensbeskrivningen med följande revideringar och riktlinjer:

a)      Antalet tillkommande bostäder reduceras kraftigt.

b)      Minsta fastighetsstorlek ska vara högst 2000 kvm.

c)      Inriktningen för huvudmannaskapet för allmänna platser, vägar och grönområden, ska vara fortsatt enskilt. Alla allmänna platser måste därför förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. Vilka allmänna platser som idag förvaltas av befintliga föreningar och var det saknas förvaltning ska utredas i planarbetet.  

d)     Frågan om möjlighet till en lokal kretsloppslösning i stället för kommunalt avlopp ska utredas tillsammans med miljökontoret och Telge.

 

Det beslutades också bl.a. att:

  1. Enhörna kommundelsnämnd avslår att konsekvensbeskrivning av medborgarförslaget ”Låt Sandviken, Enhörna, bevaras och utvecklas med en mycket varsam hand” ska ingå i svaret på medborgardialogen.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget till svar på medborgarförslaget i enlighet med nämndens överläggning.
  3. 1:e vice ordförande får i uppdrag att godkänna och underteckna svaret på medborgarförslaget.
  4. De förslag och synpunkter som lyfts fram i medborgarförslaget (bland annat en mycket försiktig förtätning och utökning av byggrätter, förvaltning av enskilda vägar och GC-vägar) lyfts in i detaljplaneprocessen för Sandviken.
  5.  Förslag om att Vallaskolan ska behålla sin placering och utbyggnad, inklusive ny idrottshall i anslutning till Friluftsgården beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen. Även föreslagna trafiklösning ”Slarvhagsalternativet” beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen.
  6. Ny bebyggelse i anslutning till Ekeby beaktas i samband med beredningen av medborgardialogen.
Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje