Detaljplan för Sandviken, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten och möjliggöra permanentboende. Byggrätter, avstyckningsmöjligheter, behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och markreservat för underjordisk ledning kommer att utredas i detaljplanearbetet.

Utvecklingen i Sandviken ska ta hänsyn till befintliga kulturvärden och karaktärsdrag.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken med omgivningar är angeläget för att förhindra fortsatt utsläpp av enskilda avlopp då Mälaren behöver skyddas som dricksvattentäkt. 

Tack vara tidigare medborgardialog och lagt medborgarförslag samt tidigare detaljplaneprocess finns ett rikt underlag att utgå från.

Eftersom planarbetet har inriktning att möjliggöra ett fortsatt enskilt huvudmannaskap så kommer en dialog föras med de föreningar som finns i området så som samfälligheter och vägföreningar.

En enkät som riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år kommer att genomföras för att identifiera vad barn och ungdomar uppskattar, saknar eller vill förändra i området.

I och med att projektet startas om inleds nu återigen en utredningsfas innan vi kan ta fram ett första planförslag.

Vad pågår just nu

Planarbete pågår och är indelat i etapper;

Etapp 1

Etapp 1 omfattar ändring av befintlig detaljplan. En detaljplaneändring innebär att nuvarande användningsområde inte kommer att förändras; grönområde kommer att kvarstå som grönområde och kvartersmark kommer att kvarstå som kvartersmark.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar planläggning av befintliga bebyggelseområden öster och väster om befintligt detaljplaneområde.

 

Pågående och kommande utredningar:

- mars - december 2022, Etapp 1, utredning av fastighetsgränser

- januari- juni 2023, Etapp 2, utredning av fastighetsgränser

- september och oktober 2022, naturvärdesinventering

- augusti - oktober 2022, kulturmiljöinventering

- oktober 2022 - mars 2023, uppdaterad dagvattenutredning

- oktober - november 2022, miljöteknisk markutredning

- december- april 2023, (fältbesök mars 2023) Sandviken, Etapp 2, arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning)

- december - mars 2023, förprojektering gång- och cykelväg, Etapp 2

- mars - juni 2023, fältbesök, groddjursinventering

- mars - juni 2023, fältbesök, fågelinventering

 

Färdiga utredningar

- Sandviken, Etapp 1: arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning)

- Barn och ungdomsdialog

- oktober - november 2022, översiktlig geoteknisk utredning

- september - oktober 2022, riskutredning - allergener

 

Bakgrund   

I februari 2017 beslutade Enhörna kommundelsnämnd att upprätta ett förslag till detaljplan för Ekeby m.fl. Planen omfattade en ny väg till Sandviken och en relativt stor exploatering i området. På grund av till stora delar negativa synpunkter på planförslaget gjordes en konsekvensutredning av förslaget 2018. Konsekvensutredningen gav förslag på alternativ på fortsatt planläggning med tre alternativ (se dokument konsekvensbeskrivningen till höger)

I september 2018 beslutade Enhörnanämnden om ny inriktning på planarbete för Enhörna, Sandviken. Nämnden beslutade enligt förslag 1, i konsekvensbeskrivningen.

 

Preliminär tidplan

Etapp 1, ändring av befintlig detaljplan

December 2021, uppstart

2023, kvartal 2, Samråd

2023, kvartal 3, Granskning

2024, kvartal 1, Antagande

2024, kvartal 2, Laga kraft

Etapp 2

2022, kvartal 2, Projektstart

2023, kvartal 3, Samråd

2024, kvartal 1, Granskning

2024, kvartal 4, Laga kraft

 

Beslut om fortsatt planläggning och svar på medborgarförslaget

 

Efter redovisning av inkomna synpunkter på utveckling av Sandviken har Enhörna kommundels nämnd beslutat den 9 september bl.a. att fortsatt planarbete ska vara i linje med Alternativ 1 i konsekvensbeskrivningen med följande revideringar och riktlinjer:

a)      Antalet tillkommande bostäder reduceras kraftigt.

b)      Minsta fastighetsstorlek ska vara högst 2000 kvm.

c)      Inriktningen för huvudmannaskapet för allmänna platser, vägar och grönområden, ska vara fortsatt enskilt. Alla allmänna platser måste därför förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. Vilka allmänna platser som idag förvaltas av befintliga föreningar och var det saknas förvaltning ska utredas i planarbetet.  

d)     Frågan om möjlighet till en lokal kretsloppslösning i stället för kommunalt avlopp ska utredas tillsammans med miljökontoret och Telge.

 

Det beslutades också bl.a. att:

  1. Enhörna kommundelsnämnd avslår att konsekvensbeskrivning av medborgarförslaget ”Låt Sandviken, Enhörna, bevaras och utvecklas med en mycket varsam hand” ska ingå i svaret på medborgardialogen.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget till svar på medborgarförslaget i enlighet med nämndens överläggning.
  3. 1:e vice ordförande får i uppdrag att godkänna och underteckna svaret på medborgarförslaget.
  4. De förslag och synpunkter som lyfts fram i medborgarförslaget (bland annat en mycket försiktig förtätning och utökning av byggrätter, förvaltning av enskilda vägar och GC-vägar) lyfts in i detaljplaneprocessen för Sandviken.
  5.  Förslag om att Vallaskolan ska behålla sin placering och utbyggnad, inklusive ny idrottshall i anslutning till Friluftsgården beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen. Även föreslagna trafiklösning ”Slarvhagsalternativet” beaktas i den pågående lokaliseringsutredningen.
  6. Ny bebyggelse i anslutning till Ekeby beaktas i samband med beredningen av medborgardialogen.
Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje