Detaljplan för Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben

Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter. Detaljplanen förväntas antas 4:e kvartalet 2021.

Planområdet ligger söder om sjön Måsnaren och är ett område med fritidshusbebyggelse som har blivit åretruntboende. I närheten av planområdet finns Tveta spårområde och Tveta friluftsgård. Antalet folkbokförda i Stadan samt i Nabben har de senaste åren ökat och intresset för att söka bygglov i området bedöms vara ökande.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen ska även titta på möjligheten för större byggrätter för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till permanentboende i området. I planen möjliggörs även bättre standard på Stadanvägen.

Information om VA-utbyggnad

Läs mer på Telge Näts hemsida, frågor & svar

Läs mer på Södertälje kommuns hemsida, gällande VA-taxa

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes i november 2016.

Granskning genomfördes under februari och mars 2021.

Antagande beräknas ske första kvartalet 2022.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. 

Nu läser vi alla synpunkter och sammanställer dem i ett granskningsyttrande och reviderar förslaget. Nästa steg är att anta detaljplanen. 

Planarktiekt Susanna Eschricht presenterar planförslaget.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

6. Vi reviderar förslaget.jpg