Ändring av detaljplan för Församlingen 18

Planarbete pågår för att möjliggöra en varsam förtätning i centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Detaljplaneändringen syftar till att att möjliggöra för varsam förtätning i ett villaområde på fastigheten Församlingen 18. Planändringen syftar också till att bevara områdes karaktär, fastighetens förutsättningar samt värna befintlig natur- och kulturmiljö.

Nya byggnader ska anpassas väl till terrängen och till den befintliga stadsbilden. 

Tidplan

Planen är för närvarande vilande

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje