Detaljplan för del av Glasberga gård

Detaljplanen möjliggör avstyckning för befintliga parhus samt stärker skyddsbestämmelser för den tidigare mejeribyggnaden.

Detaljplanens syfte

Planarbetet syftar till att upprätta ny detaljplan som möjliggör avstyckning av redan uppförda parhus samt stärka skyddsbesämmelser för kulturmiljön inom fastigheten Glasberga 1:18, även kallad före detta mejeribyggnaden. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan löpte ut den 2022-02-21 varför planarbetet nu återupptagits sedan den pausades 2021-07-13. Samhällsbyggnadskontoret har sett över de handlingar från granskningen som genomfördes februari - 15 mars 2020 och har tagit ställning till följande:

  • Samhällsbyggnadskontoret upprättar en ny detaljplan istället för en ändring av detaljplan. Detta i syfte att uppfylla det tydlighetskrav som Plan- och bygglagen ställer.
  • Planområdet har justerats. Endast befintliga parhus samt gamla mejeribbyggnaden kommer ingå i planen. Anledningen är att det uppstått frågor som behöver ses över separat.
  • Planen skickades ut på förnyad granskning mellan 27 juni - 1 augusti 2022 då arbetet varit pausad under en längre tid och justeringar gjorts från tididigare handlingar.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 19 mars 2019 - 9 april 2019.
Granskning genomfördes 24 februari - 15 mars 2020.
Förnyad granskning genomfördes mellan 27 juni - 1 augusti 2022.
Antagande beräknas ske 11 oktober 2022.

Planprocessens hållplatser 2022.jpg