Detaljplan för Västergård 1:1 m.fl. (Högborg/Åkerkullan)

Planarbete pågår för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde.

Kommunen arbetar med att upprätta en ny detaljplan för att utveckla ett befintligt verksamhetsområde i Västergård. Planområdet ligger i ett strategiskt bra läge med E20 i söder och Genetaleden i norr.

Utvidgningen är planerad att ske västerut från verksamhetsområdet och innebär att verksamheter som industri och kontor kan etablera sig på platsen. Detaljplanen ska möjliggöra för ett större och mer funktionellt verksamhetsområde.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inrikning mot industri och kontor.

Tidplan

Samråd beräknas ske 3 kvartalet 2022

Granskning beräknas ske 4 kvartalet 2022

Antagande beräknas ske 1 kvartalet 2023

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje