Detaljplan för del av Östaskolan 6

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna.

Den planerade fritidsgården kommer att berika de sociala värdena i området och bidra till utvecklingen av mötesplatser i Ronna. Planförslaget medverkar till en god bebyggd bostadsmiljö med nya lokaler för omsorg och skola samt fritidsmöjligheter för ungdomar i mellan- och högstadieåldern.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar. Planområdet ligger utmed Robert Anbergs väg i stadsdelen Ronna. Planområdet omfattar del av fastigheten Östaskolan 6 och är beläget cirka 2,5 kilometer väster om centrala Södertälje. 

Tidplan

Samråd genomfördes 22 oktober - 19 november 2021

Granskning sker 3 maj - 24 maj 2022

Antagande beräknas ske under tredje/fjärde kvartalet 2022

 

Just nu är planförslaget på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 24 maj 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för granskning, ett av stegen i planprocessens tidslinje