Detaljplan för del av Östaskolan 6

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna.

Den planerade fritidsgården kommer att berika de sociala värdena i området och bidra till utvecklingen av mötesplatser i Ronna. Planförslaget medverkar till en god bebyggd bostadsmiljö med nya lokaler för omsorg och skola samt fritidsmöjligheter för ungdomar i mellan- och högstadieåldern.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar. Planområdet ligger utmed Robert Anbergs väg i stadsdelen Ronna. Planområdet omfattar del av fastigheten Östaskolan 6 och är beläget cirka 2,5 kilometer väster om centrala Södertälje. 

Tidplan

Samråd genomfördes 22 oktober - 19 november 2021

Granskning genomfördes 3 maj - 24 maj 2022

Antagande beslutades 13 september 2022

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 september 2022. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 11 oktober 2022.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje