Program för Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1

Nytt logistik- och verksamhetsområde vid Södertälje Syd.

Området omfattar del av fastigheten Pershagen 1:4 och del av Bränninge gård 1:1 (Träsket). Området är beläget väster om Pershagen och E4 och nordost om Bränninge gård. I väster avgränsas området av järnvägen, Västra stambanan. I söder gränsar
området mot Bränningeån.

Planprogrammets syfte

Planprogrammet syftar till att skapa förutsättningar
att utveckla planområdet som ett verksamhetsområde med logistikcentrum för i första hand lager-, kontors- och logistikfastigheter i anslutning till E4 och de befintliga industriområdena i anslutning till stationsområdet vid Södertälje Syd.

Preliminär tidplan

Programsamråd genomförs t.o.m 18 december 2017.

Programmet förväntas godkännas kvartal 2 2021