Planprogram för Torekälla

Kommunen tar just nu fram ett planprogram för delar av västra stadskärnan. Syftet med planprogrammet är att sammanställa kommunens avsikter och ge en helhetsbild för utveckling inom området för att säkerställa kvaliteten i en varsam långsiktig utveckling.

Programområdegräns Torekälla_edited.jpg

Planprogramets syfte

Ett planprogram redovisar på ett översiktligt sätt den tänkta fysiska strukturen för ett avgränsat område inom kommunen. Planprogrammet ska uttrycka kommunens avsikter med området samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete. Planprogram är inte juridiskt bindande dokument.

Syftet med planprogram är att tydliggöra vad översiktsplanens mål och intentioner innebär för det utvalda programområdet. Genom detta kan kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. 

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 3 2024

Godkännande beräknas ske kvartal 1 2025

Planprocessens hållplatser - Planprogram.jpg