Planprogram för Södertuna

Programarbete pågår för att pröva lämpligheten för verksamhetsområdet.

Järna kommundelsnämnd gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete för ett nytt verksamhetsområdet i Järna - Södertuna och utreda förutsättningar för ett sådant.

Ett verksamhetsområde i Södertuna får ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och ett gott skyltläge utmed E4:an.

Planprogrammets syfte

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.

Preliminär tidplan

Programsamråd har genomförts mellan 21 mars till 10 juni 2022.

Godkännande beräknas ske under första kvartalet 2023.

Därefter påbörjas detaljplanearbete etappvis.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på programförslaget.

Skärmklipp.PNG