Planprogram för Södertuna

Planprogrammet är ute på samråd till och med den 10 juni 2022.

Järna kommundelsnämnd gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete för ett nytt verksamhetsområdet i Järna - Södertuna och utreda förutsättningar för ett sådant.

Ett verksamhetsområde i Södertuna får ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och ett gott skyltläge utmed E4:an.

Planprogrammets syfte

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.

Synpunkter

Vi ber er vänligen skicka skriftliga synpunkter för planprogrammet via e-post till:    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:   

Södertälje kommun   

Samhällsbyggnadskontoret   

Planenheten   

151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planprogramförslaget.

Preliminär tidplan

Programsamråd pågår till 10 juni 2022.

Du är välkommen att ställa frågor och få veta mer om programmet under samrådsmöte som kommer hållas den 25 april i Eneskolans matsal på Mölnbovägen 25 och 5 maj i Stadshuset på Nyköpingsvägen 26 mellan kl. 18:00 - 20:00 . Under mötet kommer representanter från Södertälje kommun samt politiker finnas på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter som kommer upp.

Godkännande beräknas ske under fjärde kvartalet 2022.

Därefter påbörjas detaljplanearbete etappvis.

Just nu är programförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 10 juni 2022 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben, i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider, Södertälje stadsbibliotek och Järna bibliotek.

Skärmklipp.PNG