Program för Södertuna

Ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde vid Järna

Järna kommundelsnämnd gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete för ett nytt verksamhetsområdet i Järna - Södertuna och utreda förutsättningar för ett sådant.

Ett verksamhetsområde i Södertuna får ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och ett gott skyltläge utmed E4:an.

Planprogrammets syfte

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.

Preliminär tidplan

Programsamråd genomförs tredje kvartalet 2021

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.