Upphävande av detaljplan Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1 m.fl.

Upphävande av detaljplan på grund av Ostlänken

Detaljplaneområdet ligger vid Järna trafikplats och tillåter industri, handel och kontor.

Syftet med upphävandet av detaljplanen

För att möjliggöra Trafikverkets byggnation av järnvägen Ostlänken etapp 1 Gerstaberg-Långsjön behöver detaljplanen upphävas då järnvägen kommer dras genom planområdet.

Tidplan

Upphävandet tillämpar ett förenklat standardförfarande vilket innebär att det inte kommer ske någon granskning. Enda tillfället att lämna synpunkter är vid samråd.

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2022.

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 28 januari 2022 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben,i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 och på Järna bibliotek under ordinarie öppettider.

elsa-förenklat standard planprocessens hållplatser.jpg
Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.