Strukturplan för Ronna

Ett projekt pågår för att ta fram en grov struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar stadsdelen Ronna som angränsas i söder av stadsdelen Geneta, i öst av Bårsta, i norr av Lina hage och i väst av ett större skogsområde. Avståndet till stadscentrum är cirka 2 km.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en grov struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Sammantaget kan cirka 1000 bostäder tillkomma inom Ronna stadsdel.

Strukturplanen innehåller i stora drag utpekade områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur den nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning.

Lämna synpunkter på strukturplanen

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje