Strukturplan för Södertälje Södra

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Södertälje Södra som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Enligt Södertälje kommuns översiktsplan ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030” ska staden växa och stadskvaliteterna förstärkas genom förtätning i, och mellan, befintliga områden. De olika stadsdelarna ska knytas ihop med varandra och med stadskärnan. En utveckling av stadskärnan och stadens stationsområden är prioriterad. Södertälje Södra pekas i kommunens översiktsplan ut som ett område med potential att utvecklas till sjöstad, med en oslagbar kombination av vattennära läge och närhet till spårbunden kollektivtrafik.

Strukturplanens syfte

Strukturplanen ska ligga till grund för stadsutvecklingsprojekt med omvandling av industrimark till område för bostäder med handel, service, verksamheter med mera. En plan för den övergripande strukturen för området, med avseende på utveckling på lång sikt, ska därför tas fram. Strukturplanen ska bland annat ligga till grund för detaljplanearbete i området.

Preliminär tidplan

Projektet saknar uppdaterad tidplan.

Lämna synpunkter på strukturplanen

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje