Aktuellt

Hur vill du att Hovsjö ska utvecklas?

2018-11-01

Nu inleds arbetet med att ta fram en strukturplan för Hovsjö. Med hjälp av invånare och verksamma i området ska kommunen ta fram en vision för hur området kan utvecklas i framtiden. Nu kan du vara med och påverka!

Enligt det politiska målet ska antalet bostäder i Södertälje ha växt med 20 000 vid år 2036. En del i att nå det målet är att titta på hur hela områden kan utvecklas genom att ta fram så kallade strukturplaner. Vi utreder hur ett område kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker.

Bakgrunden med att ta fram strukturplaner för flera områden i Södertälje syftar till att se var en förtätning av de 20 000 nya bostäderna kan placeras. Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en strukturplan för Hovsjö.

- Hovsjö byggdes som ett av de sista så kallade miljonprogrammen på 70-talet och är idag ett av de mest tätbefolkade områdena i Sverige. Det är också ett område med gott om potential. Vi vill fortsätta arbetet med att lyfta fram Hovsjös kvaliteter och göra området ännu mer trivsamt tillsammans med de boende och verksamma i området, säger Josefina Söderberg, planarkitekt på Södertälje kommun.

Foto: Pontus Orre

Hovsjö är ett väldigt välplanerat område, med omväxlande låga och höga flerbostadshus, vilket är optimalt för bra ljusinsläpp. Mitt i området ligger också en stor park i direkt anslutning till skola, förskola och Hovsjö centrum.  

- Parken är en bilfri oas, ett gemensamt vardagsrum för de boende med stor möjlighet att umgås med sina grannar och låta barn leka fritt, säger Josefina som menar att just parkytorna är en stor tillgång som kan utvecklas och kompletteras med fler ytor för utomhusvistelse.

Foto: Pontus Orre

Förutsättningarna för ett tryggt och trivsamt bostadsområde är stora. I Hovsjö är det nära till vatten med gångavstånd till sjön Måsnaren och området omges dessutom av fin natur med Sörmlandsleden som går genom Hovsjö. Närheten till stadskärnan är något att ta tillvara på, med 10 minuters bussfärd eller 20 minuter på cykel till centrum och stationen.

En av målsättningarna med den här strukturplanen är att skapa en bättre kontakt med Södertälje centrum och att det ska vara lättare att resa hållbart med till exempel cykel och kollektivtrafik mellan Södertäljes stadsdelar.

- Vi ser området som lämpligt för förtätning med tanke på den goda tillgången till service och rekreation. Vi vill också se över möjligheten att införa mer variation i upplåtelseformer och bostadsstorlekar så att fler kan bo kvar i området för de som bildar familj eller blir äldre och får nya behov, säger Josefina.

Foto: Södertälje kommun

För att Hovsjö ska kunna utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ha en bra dialog med boende och affärsverksamma i området. I arbetet med strukturplanen är hovsjöbornas kännedom  ett viktigt underlag för att kommunen ska få bättre kunskap om vardagslivet i Hovsjö. Nu drar därför en webbenkät igång. Du som redan bor och är verksam i Hovsjö kan lättast svara på enkäten här på webben.  

- Genom att vara med att påverka och förändra platsens identitet kan Hovsjö utvecklas till en plats där fler vill bo. Det är viktigt att vi får in många åsikter och tankar kring områdets utveckling för att ska upptäcka områdes potential, säger Josefina Söderberg.

Foto: Pontus Orre

Om strukturplanen

Strukturplanen är ett planeringsdokument som på ett övergripande sätt visar upp den tänkta fysiska strukturen med till exempel vägar, platser och byggnader för Hovsjö 2036. Den ska kommunicera en vision för hur kommunen vill att området ska utvecklas. Strukturplanen är inte juridiskt bindande, utan ska vara ett underlag och stöd inför fortsatt planeringsarbete.

Enligt Södertälje kommuns översiktsplan ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030” ska staden växa och stadskvaliteterna förstärkas genom förtätning i, och mellan, befintliga områden. De olika stadsdelarna ska knytas ihop med varandra och med stadskärnan.

Tidplan

Under hösten pågår medborgardialog, främst genom webbenkät, men även genom särskilda fokusgrupper med utvalda målgrupper. Strukturplanen ska vara färdig våren 2019.

Strukturplanens avgränsning.