Aktuellt

Dags för granskning av planen för Marenhotellet

2021-10-19

Nu går detaljplanearbetet med Tellus 5 – hotellet vid Maren och Marenplan – in i granskningsskede. Här kan du läsa mer om det nya planförslaget och vilka justeringar som gjorts efter samrådet. Även i detta skede har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

En ny detaljplan för Tellus 5 på Marenplan är under arbete. Platsen är det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats.

Under sju veckor i november 2020 till januari 2021 var planförslaget ute på samråd. Totalt har samhällsbyggnadskontoret fått 241 yttranden varav 218 från kommunens medborgare. 

Allmänheten får tillgång till terrassen

Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och förtydligat förslaget med hänsyn till dessa. Raad al Khafagy är ansvarig planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret:

- En större förändring från det första förslaget är att allmänheten kommer att ha tillgång till hela terrassen, dygnet runt. Man ska kunna röra sig runt hela byggnaden, dit du kan komma via flera trappor. Här kommer hotellet att ha uteservering, men du ska också kunna stå här och bara titta på vattnet, eller på event som anordnas på Marenplan. Även takterrassen ovanpå eventlokalen ska kunna utnyttjas av verksamheter i byggnaden, säger han.

Några gestaltningsmässiga detaljer av hotellbyggnaden har också uppdaterats i planbeskrivningen, bland annat ska utformningen av fönster göra att hotellet får en mer levande fasad.

- Det kommer finnas en ram i glas och plåt i blank guldkoppar som kommer skapa reflexer i fasaden när solen ligger på. Med denna detaljering och spegelvändning kommer ljuset att förändra upplevelsen av fasaden över dygnet efter solrörelsen. 

Fönster kommer också dominera fasaderna vid Ekdalsgatan och Tullgränd för att skapa en maximal öppenhet och flöde av ljus ut på gatan.

- Detta kommer att skapa mer trygghet på platser som idag kan upplevas mörka och slutna, säger Raad al Khafagy.

Bilderna av hotellet har också uppdaterats. Tidigare har hotellets fasad på vissa bilder sett grå ut. Men fasadfärgen ska vara sandfärgat tegel.

Vyn visar den tänkta gestaltningen på våning tre med takterrass som är avsedd för öppen publik area. Illustration: Fojab.

Ytterligare justeringar som gjorts i granskningsförslaget är:

  • Gestaltning av hotellbyggnaden har uppdaterats i planbeskrivningen.
  • Ett antal utredningar har kompletterats och uppdateras i planbeskrivningen. Det gäller bland annat dagvatten, buller, vibrationsstörningar, markundersökning, synlighetsanalys och solstudier.
  • En kulturmiljöanalys med beskrivning av områdets historia, konsekvenser och bedömning har uppdaterats i planbeskrivningen.
  • En ny geoteknisk undersökning för Inre Maren med stabilitetsberäkningar har tagits fram.
  • En reflexstudie för att undersöka risk från belysningspunkter och reflexer från glaspartier på sjötrafik har tagits fram.
  • Riskanalys för Marenplan med förslag till kontrollprogram.
  • Gestaltningsförslaget av Marenplan har uppdaterats med siktlinjer, flyttbara möbler, belysning och cykelparkering. Gestaltning av Marenplan västra har studerats och förslaget har anpassat så att en scen upp till 18 meter bred för stora evenemang kan sättas på platsen.
  • Genomförande av projektet har kompletterats och uppdaterats i planbeskrivningen.
  • Bestämmelser i plankartan som berör byggnadsgestaltning, risk för reflexer och villkorad bestämmelse har justerats.
  • Nya bestämmelser som berör markanvändning, dagvattenhantering, utförande och U-område har lagts in i plankartan.

Läs mer om planförslaget

Detaljplanen för Tellus 5 är ute på granskning mellan 18 oktober och 8 november 2021. Här kan du ta del av samtliga granskningshandlingar.

På denna sida kan du läsa en sammanfattning av förslaget.

 

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Marenplan och hotellet. Illustration: Fojab