Framtid Järna

För att Järna tätort ska få förutsättningar att utvecklas på bästa sätt tar kommunen ett helhetsgrepp - kallat Framtid Järna. Det är ett uppdrag som getts från kommunfullmäktige i Mål och budget 2018. Det handlar om flera olika delar – här presenterar vi de som är aktuella just nu.

Gestaltningsprogrammet

Ett gestaltningsprogram, det vill säga en vägledning för utformningen av utemiljön och offentliga platser, kommer att tas fram för stationsområdet och torget. Programmet kommer att presenteras under senvåren 2018.

Trafikplan i centrala Järna

En utmaning i dagens trafiksituation i Järna är att minska den tunga trafiken som går förbi skolor och tätort, och att knyta ihop gång- och cykelvägar på ett bättre sätt än idag. Därför har trafikplan Järna startats, där det dessutom hanteras frågor kring hur bil- och kollektivtrafiken ska komma fram i Järna på bästa sätt. Trafikplanen beräknas vara klar under våren 2018.

Futurum

Det finns ett behov av att se över lokaler för de lokala kultur- och fritidsverksamheterna i Järna. I dag ligger biblioteket relativt otillgängligt i inhyrda lokaler under gatuplan, men tanken finns att samla verksamheterna i en och samma lokal. En vision som har funnits länge är ett kulturnav i Järna, ett kulturhus som möter dagens och morgondagens behov för bland annat biblioteket, Ung fritid, föreningar med flera. Behovet av lokaler har setts över och konsulter har fått i uppdrag att se över om verksamheterna får plats bland annat i det område där Futurum nu ligger.

Farsta gård

Den före detta kursgården Farsta gård med omkringliggande jordbruksmark ägs idag av kommunen, men vad som ska hända med gården framöver ska utredas. Alternativen är bland andra att sälja både kursgård och jordbruksmark i sin helhet, att de båda arrenderas ut eller att antingen kursgården eller jordbruksmarken arrenderas respektive säljes.

Stinsträdgården och Godsmagasinet

Stinsträdgården ligger på kommunal mark, förvaltas och sköts om av den förening som har avtal med kommunen via Samhällsbyggnadskontoret. I förslaget till det nya gestaltningsprogrammet föreslås att trädgården görs mer tillgänglig för allmänheten med en stig och tydliga entréer.

Stinsträdgården kan också vara en möjlig plats för att plantera pollineringsväxter, ett förslag kopplat till kommunens kommande pollineringsplan.

Moraån

Dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas så att svagsimmande fisk kan ta sig uppför Moraån, samtidigt som den kulturhistoriska miljön ska bevaras.  Ett förslag kommer att tas fram under 2018.

Läs mer om Moraån här.

Prognos för bostadsbyggande

Befolkningsförändringen i Järna har under tidigare år varit betydligt högre än antalet nya bostäder. För att möta upp detta planerar kommunen för fler bostäder i Järna. Mellan 2012 och 2016 har enbart småhus byggts, i genomsnitt 12 per år. Men planeringen framåt visar fler bostäder än så. Så här många bostäder prognosticeras att byggas de närmsta åren:

2018: 80
2019: 24
2020: 124
2021: 134

Några av de områden som ska planläggas framöver är området kring Södertuna (för verksamheter)  samt Bankesta (bostadsbebyggelse). Just nu finns två pågående strukturplaner för Järna och 17 pågående detaljplaner.

Centrumsamverkan

I början av april 2018 samlade Södertälje kommun handlare och fastighetsägare i Järna till en träff för samverkan i centrum. Syftet är att regelbundet återkomna träffar ska möjliggöra genomförande av aktiviteter i centrum.

Läs mer 

Här hittar du aktuella projekt som pågår i Järna.