Aktuellt

Hovsjö strukturplan är nu klar

2021-04-01

Nu har den nya strukturplanen för Hovsjö godkänts. Den ska visa hur Hovsjö kan utvecklas i framtiden med stadskvaliteter och en större variation av bostäder, bostäder, parker, verksamheter och service.

Hovsjö har flera kvaliteter redan idag och därför också stor potential att växa och bli en mer tillgänglig och uppskattad stadsdel. Här finns en central och trafikskyddad stadsdelspark, natursköna omgivningar med närhet till både Måsnaren, Vasaskogen, Eklundsnäs och Gröndal.

Arbetet med att ta fram en strukturplan för Hovsjö påbörjades 2018. Flera fokusgruppdialoger hölls tidigt i arbetet, med bland annat barn, unga tjejer och verksamheter i Hovsjö centrum. Parallellt med dialogerna gavs också tillfälle att svara på en digital enkät för boende och brukare i Hovsjö. Enkätsvaren var viktiga i arbetet för att få del av Hovsjöbornas kunskap om området, men även för att få veta hur de ser på att utveckla området. Utöver dialoger ligger också utredningar, stadsbyggnadsanalyser och inventeringar till grund för framtagandet av strukturplanen. 

I strukturplanen för Hovsjö presenteras nu ett antal huvuddrag för möjlig utveckling:

  • Utreda ny koppling över E20 för att motverka den fysiska segregationen i Hovsjö och underlätta för barn att röra sig i staden.
  • Spara värdefull naturmark genom att förtäta och bygga bostäder på och vid redan bebyggd mark.
  • Utöka och utveckla parker och stråk. De parker och naturområden som redan finns kan rustas upp, och nya parkytor bör också tillkomma när området växer. Nya, förbättrade stråk för att lättare kunna komma till motionsspåret i Gröndal och naturområdet vid sjön Måsnaren bör utvecklas.
  • Hovsjö har idag inga tydliga entréer till stadsdelsområdet. Därför föreslås att man ser över utformningen av entréerna under E20. Tvetavägen skulle kunna utvecklas som stadsgata för att minska det upplevda avståndet till staden.
  • Hovsjö centrum föreslås omvandlas. Här ska en blandning av till exempel kontor, service och bostäder kunna bidra till att ge mer liv åt Hovsjö centrum även efter arbetstid.
  • Utred flytt av väg (Granvägen och Varnbäcksvägen) så att det är möjligt att förtäta med bostäder på bägge sidor av gatan utan att behöva använda värdefull naturmark i området.

Utöver strukturplanen har också en åtgärdslista tagits fram. Den visar vad kommunen kan göra på kommunägd mark, som parker och naturområden. Många av åtgärderna är förslag från medborgare, som kom fram i dialogerna med dessa. Nyligen anlades nya gång- och cykelbanor på Gröndalsvägen och Granövägen. Och nu i vår inleds arbete med att utveckla Hovsjöparken.

- Det finns stor potential att göra små förändringar på kommunens mark som kan göra stora skillnader i människors vardag, i väntan på stadsbyggnadsutveckling så som förtätning, som tar tid, säger Josefina Söderberg, planarkitekt och projektledare för Hovsjö strukturplan.

- Till exempel Hovsjöparken – en plats som många uppskattar redan idag, men där det finns möjligheter att förbättra med små medel, till exempel med fler sittplatser. Genom att samarbeta med fastighetsägare kan vi arbeta för att göra Hovsjö centrum till en attraktivare och tryggare plats att vistas på, fortsätter hon.

Det är viktigt att poängtera att strukturplanen för Hovsjö är ett förslag i ett väldigt tidigt skede. Åtgärdslistan är förslag på åtgärder som kan ske på kort sikt, men för förtätning av nya byggnader krävs i många fall både utredningar och detaljplaneprocess. Därför bör man se strukturplanen som en vision för en möjlig utveckling av Hovsjö.

Läs mer

Hovsjö strukturplan

Om strukturplanen

Strukturplanen är ett planeringsdokument som på ett övergripande sätt visar upp den tänkta fysiska strukturen med till exempel vägar, platser och byggnader för Hovsjö 2036. Den ska kommunicera en vision för hur kommunen vill att området ska utvecklas. Strukturplanen är inte juridiskt bindande, utan ska vara ett underlag och stöd inför fortsatt planeringsarbete.

Enligt Södertälje kommuns översiktsplan ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030” ska staden växa och stadskvaliteterna förstärkas genom förtätning i, och mellan, befintliga områden. De olika stadsdelarna ska knytas ihop med varandra och med stadskärnan.