Aktuellt

Nu tar vi fram en landsbygdsstrategi - var med och tyck till

2022-01-07

Nu har arbete inletts med att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Södertälje kommun. Landsbygdsstrategin ska omfatta hela kommunens landsbygd- och skärgårdsmiljöer och hantera boende, företagande och besöksnäring. Nu har du möjlighet att svara på en enkät kring vad du tycker är viktigt i utvecklingen av landsbygder.

Gör din röst hörd - delta i enkät

Arbetet med att ta fram en landsbygdsstrategi är i full gång och vi vill att ni är med och utformar strategin tillsammans med oss. Därför ber vi dig att svara på några frågor i denna enkät. Det tar mellan 3-10 minuter. Enkäten är öppen fram till sista januari. Här kommer du till enkäten.

Vad är en landsbygdsstrategi?

Landsbygdsstrategin ska vara en tydlig, genomarbetad och förankrad strategi för hur Södertälje kommuns arbete för levande landsbygder ska genomföras. Målet är att skapa livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Strategin ska vara vägledande i arbetet med landsbygdsutveckling, men också tydliggöra hur kommunen kan värna och utveckla de unika kvaliteterna som respektive kommundel har.

Varför en Landsbygdsstrategi?

Det finns flera syften med att ta fram en Landsbygdsstrategi. Förutom att den ska öka kunskapen och attraktiviteten i Södertälje ska den också göra arbetet i kommunkoncernen mer effektivt. Inriktningen för Landsbygdsstrategi ska följa Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen, samt anpassas till Södertälje kommuns förhållanden och tidigare inriktning enligt kommunens översiktsplan. Landsbygdsstrategin riktar sig först och främst till medarbetare och politiker som arbetar i Södertälje kommuns förvaltningar, nämnder och bolag.

I Södertälje ska Landsbygdsstrategin:

  • Vara ett vägledande underlag och ett stöd för fortsätt utveckling av Södertälje
  • säkerställa landsbygdsfrågor i framtagandet av översiktsplanen
  • tydliggöra hur kommunen ska värna och utveckla de unika kvaliteterna som respektive kommundel har.
  • underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan lokala aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor
  • vara ett kunskapsunderlag för utvecklingspotentialen på landsbygden och i skärgården
  • främja en positiv och hållbar utveckling

Strategin planeras att antas under 2022 och strategins tidshorisont sträcker sig till 2030.