Aktuellt

Detaljplaneförslaget för Mariekälla 1:26 ute på granskning

2022-01-10

Nu är förslaget på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 ute på granskning fram till 6 februari. Under den här tiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om ett nytt värdshus med hotell på Torekällberget.

För ett år sedan var förslaget för detaljplanen för Mariekälla 1:26 ute på samråd och många synpunkter kom in. De har nu bearbetats och ett omarbetat förslag har tagits fram. 

- De största skillnaderna i det nya förslaget är att volymen blivit mindre och att byggnaden har sänkts med en våning. Vi har arbetat mer detaljerat med arkitekturen för att få byggnaden att passa in i den omgivande miljön, säger Sofia Melin, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.

Det nya förslaget rymmer nu knappt 90 rum istället för de tidigare 125, och antalet våningar är två-tre med en souterrängvåning. Fasaderna har också arbetats om - den gröna och gula färgskalan är hämtad från existerande byggnader på Torekällberget för att det ska smälta in bättre. Fasaden är grön med kontrasterande gul färg i fönsterkarmarna.

Några av de ändringar som gjorts:

 • Byggnaden har sänkts med en våning
 • Från 100-125 rum till knappt 90 rum
 • Förslaget utgår från en mer anpassad arkitektur som smälter in i miljön
 • Byggnadens proportioner och helhetsbild inspireras tydligare av badortsepoken
 • Färgsättningen av byggnaden utgår från befintlig bebyggelse
 • Takutformningen har omarbetats för att få ett lättare uttryck
 • Fasaden och mötet med Camitzka trädgården samt utsiktsplatsen har aktiverats
 • Utemiljön har bearbetats för att möta omgivningen bättre
 • Högsta tillåtna nockhöjd är lägre än Kvarnens nockhöjd
 • Vändplanen har flyttats och fått ny utformning
 • Ytterligare en tillgänglighetsanpassad parkeringsplats vid hotellet entré

Utöver dessa ändringar i detaljplanen har även ett antal utredningar tagits fram eller uppdaterats efter samråd, bland annat rörande buller, geoteknik, detaljplanens effekter på djurhållningen, kulturhistorisk konsekvensanalys med flera.

Läs mer

Läs mer om detaljplanen och ta del av granskningshandlingarna här. 

Här kan du läsa en sammanfattning av förslaget

I stadshuset finns också en utställning med större bilder över illustrationerna, här finns en folder att ta hem och du har möjlighet att läsa utredningarna på plats på skärm.

Utställning i stadshuset - se större illustrationer och läs handlingarna på plats.

Lämna synpunkt

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till 6 februari 2022. Du kan lämna synpunkter via e-post eller vanlig post. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje