Aktuellt

Samrådstiden över - vad händer nu?

2021-01-20

Nu är samrådstiden för detaljplaneförslagen för fastigheterna på Maren och Torekällberget över. Det har kommit in många synpunkter och nu ska samrådsredogörelser sammanställas, för att sen gå över i granskningsskede.

Detaljplanerna för Mariekälla 1:26, där fastighetsägaren vill bygga värdshus och hotell på Torekällberget, samt Tellus 5, som föreslår hotell samt upprustning av Marenplan, har varit ute på samråd under sju veckor. Sista dagen för att lämna synpunkter var 15 januari 2021.

Under samrådet har exempelvis länsstyrelsen, andra kommuner, boende, myndigheter och sakägare, det vill säga de som påverkas av förslaget till ny detaljplan, möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny detaljplan.

Intresset har varit stort och totalt har cirka 250 synpunkter registrerats för varje planförslag, totalt över 500 synpunkter.

Under samma tidsperiod har även detaljplaneförslaget för Haren 9, 12 och 16 varit ute. Detaljplanen ska möjliggöra för byggande av flerbostadshus i Grusåsen. 

Vad händer nu?

Alla synpunkter som har inkommit under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. I den redovisas också kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Samrådsredogörelsen kan ge insyn i hur kommunen har resonerat i ett tidigare skede och visa på vilka som har eller inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Samrådsredogörelsen publiceras i samband med nästa skede, som är granskningsskedet. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslagen är i granskningsskedet, vilket beräknas ske till sommaren 2021.

Läs mer

Läs mer om hur planprocessen går till här.

Du kan också läsa mer på Boverkets sida.