Aktuellt

Synpunkter sammanställda för hotellet på Torekällberget

2021-10-19

Detaljplanen för Mariekälla 1:26, där ett nytt värdshus med besökshotell föreslås, var ute på samråd under vintern 2020/2021. Nu har synpunkter sammanställts och här berättar vi mer om förändringarna och arbetet framåt.

Under samrådet kom det in närmare 300 yttranden till kommunen som har sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse. Inför granskning kommer en hel del ändringar göras för att möta upp de många synpunkter som kommit.

Fokus i fortsatt planarbetet kommer ligga på att anpassa byggnaden efter kulturmiljön samt att säkerställa att hotellverksamheten och friluftsmuseet fungerar sida vid sida. Detaljplanen kommer även att kompletteras med vissa utredningar som behövs för att säkerställa att marken är lämplig för planerad hotellverksamhet.

Anpasssas mer efter miljön

Byggnaden ska smälta in i miljön och värna om kulturvärden genom att tydligare utgå från de gestaltningsprinciper som tagits fram i kulturmiljöutredningarna. Några av de ändringar som kommer göras av planförslaget är:

  • Byggnaden sänks med en våning
  • Förslaget utgår från en mer anpassad arkitektur som smälter in i miljön
  • Byggnadens proportioner och helhetsbild inspireras tydligare av badortsepoken
  • Färgsättningen av byggnaden utgår från befintlig bebyggelse
  • Takutformningen omarbetas för att få ett lättare uttryck

Hotellverksamheten och friluftsmuseet ska fungera jämte varandra. Skalskyddet kommer anpassas efter friluftsmuseets behov och för att skydda Camitzka trädgården vid byggnation och underhåll placeras hotellet längre från fastighetsgränsen.

Utgångspunkten för parkeringslösningen är fortsatt att samnyttja den parkering som redan finns. Friluftsmuseets parkeringsbehov är störst på dagen, medan hotellets parkeringsbehov är som störst på kvällen och natten. Ytterligare 1–2 tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser kommer placeras inom 25 meter från hotellets entré.

Vad händer nu?

Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen för detaljplanen 5 oktober 2021 och nu kommer kommunen att bearbeta planförslaget innan planen sedan går ut på granskning. Du hittar samrådsredogörelsen i sin helhet här.

Här kan du läsa mer om värdshuset och besökshotellet.