Aktuellt

Undersökningar vid Maren presenteras i förstudie

2021-03-02

Under 2019-2020 genomfördes tekniska undersökningar i inre och yttre Maren samt Slussholmen. Nu har resultatet av dessa presenterats i en förstudie som visar förutsättningarna för fortsatt planering och åtgärder inom Marenområdet.

Konsultbolaget KFS Anläggningskonstruktörer har samordnat undersökningarna och tagit fram underlag för kajanläggningar och bryggor. De undersökningar som utförts är sjödjupsmätning, geotekniska undersökningar, provgropsgrävning av kajer, miljötekniska undersökningar och riskanalys.

Förstudien visar grundförhållanden som kräver att man behöver påla djupt vid byggnation. Kajerna längs med Maren är gamla och i dåligt skick. Man föreslår därför att kajerna rivs och ersätts med nya eftersom reparation av dessa bedöms bli både komplicerat och mycket kostsamt.

Konsultbolaget har också tittat på möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro så att småbåtar kan komma in i Maren. Det upptäcktes att det finns en nivåproblematik med den låga strandlinjen vid Borgmästarparken. Den nya bron blir högre än befintlig bro vilket innebär vissa utmaningar i att hitta en fungerande ramplösning.

Vad händer nu?

När detaljplanen för Tellus 5 och Marenplan är antagen kan genomförandeprocessen för kajerna och Marenplan påbörjas. Utredningarna blir också ett underlag för den fortsatta planeringen av Slussholmen, och bytet av träbryggan som löper längs Slussholmen, samt för åtgärderna av resten av kajerna, bron och gästhamnen. 

Läs mer

Du kan ta del av hela förstudien här

Läs mer om utredningarna

Läs mer om visionerna för Maren och Slussholmen