Aktuellt

Utredningar pågår för Marenplan

2020-05-18

Arbetet med att utreda förutsättningarna för att bygga om Marenplan och kajen vid det gamla McDonaldshuset pågår. Här berättar vi om bland annat hur kajen kan komma att konstrueras.

Kajen är idag är i riktigt dåligt skick med sättningar och dålig hållfasthet. Kajen behöver bytas ut inom kort. Den preliminära bedömningen är att den bästa lösningen skulle vara att bygga en ny pålad kaj utanför den befintliga innan den befintliga rivs.

Marenplan är en fantastisk plats och ska utvecklas till sin fulla potential. Här ska människor kunna träffas, njuta av vattenspegeln och de vackra omgivningarna. Det ska finnas plats att promenera, äta vid någon av uteserveringarna, sitta på en bänk och koppla av och njuta av både vattenspegeln och blomsterprakt.

Fotgängares säkerhet och framkomlighet, liksom stråken mot kanalen och Slussholmen, ska prioriteras. Därför utreder vi möjligheterna att göra ett gångfartsområde på del av Ekdalsgatan/Slussgatan, se skissen längst ner på sidan.

Just nu är det många tekniska utredningar som pågår parallellt i detaljplanearbetet med Tellus 5 (gamla McDonaldshuset) och Marenplan. Exempelvis hur de många ledningarna i Marenplan kan dras om, hur dagvatten ska hanteras, hur kajen kan konstrueras och hur ytorna ska gestaltas och höjdsätts. Det är många frågor som beror av varandra och där vi arbetar med att hitta en långsiktig och hållbar lösning som fungerar för allt.

Ytterligare aspekter som måste tas om hand är utryckningsfordon och varuleveransers framkomlighet, samt att det ska ge plats för scen och evenemang. Hotellbyggnaden med de restauranger som planeras i bottenvåningen kommer att ta mer plats än befintlig byggnad, dvs det gamla McDonaldshuset.

För att möjligggöra allt detta behöver kajen bli några meter bredare än idag. Nedan är den arbetsskiss som tagits fram för att se hur de funktioner som behövs kan få plats på ytan utanför hotellet, och därmed få en uppfattning ungefär hur mycket som kajen behöver breddas. Enligt skissen behöver kajen breddas drygt 8 meter vilket sammanfaller med det behov av yta som behövs för att kunna bygga en ny kaj utanför den gamla. Nästa steg är att arbeta vidare med gestaltning och konstruktionsfrågor för att hitta ett mer exakt förslag som kan presenteras till detaljplanens samråd.

Läs mer om hotellbyggnaden och arbetet med Marenplan här

Tidiga arbetsskisser som visar förslag på hur kajen kan utformas. 

Ungefärligt område som föreslås utredas till att bli gångfartsområde (gult). Förslag på ungefärlig ny kajlinje (grönt).