Aktuellt

Utveckling av Pershagen bostadsområde och naturreservat

2021-07-07

Nu tittar vi på att utveckla Pershagen. En fördjupad exploateringsförstudie för området ska tas fram, och en utredning av att utöka naturreservatet Öbacken-Bränninge är på gång. Bor du i Pershagen - besvara gärna vår enkät!

Området Pershagen är en av kommunens mer attraktiva platser att bo på, vilket är en stor anledning till att ett starkt intresse råder för fortsatt utveckling. Läget är naturnära med sammanhängande grönstrukturer och promenadstråk i skogsområden samt erbjuder närhet till badplatser och Öbacken-Bränninge naturreservat. Det är också nära till både kollektivtrafik och motorväg E4. Pershagen ses som ett strategiskt utbyggnadsområde enligt Södertälje kommuns Översiktsplan.

Just nu pågår två parallella uppdrag:

  • Miljökontoret har fått i uppdrag att utreda en utökning av naturreservatet Öbacken-Bränninge.
  • Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad exploateringsförstudie kring eventuell exploatering i Pershagen. I förstudien tittar man på var man i framtiden skulle kunna bygga bostäder, förskola, skola och äldreboende.

Varför gör vi detta samtidigt?

Målet med att göra förstudien och utredning av naturreservat samtidigt är att kunna utveckla Pershagen på bästa möjliga sätt. Dels att bevara viktig naturmark som är till stor glädje för Pershagenborna, dels att utreda de mest lämpliga platserna för framtida bebyggelse.

Vad är en exploateringsförstudie?

En exploateringsförstudie används när man tittar på möjlig exploatering inom ett område. Då tas underlag fram inför eventuella framtida plan- och utredningsarbeten. 2015 togs en första förstudie för Pershagen fram, nu går vi vidare med en fördjupad sådan.

Förslaget är inte bindande utan ligger till grund för vidare utredning i kommande planarbete.

Du kan läsa mer om planprocessen här.

Delta i vår enkät

Det är viktigt för oss att få ta del av din kunskap och tankar om området. Genom att medverka i en enkät har du möjlighet att lämna dina synpunkter som vi kan använda i det framtida arbetet. Enkäten är öppen fram till 5 september. 

Här kommer du till enkäten.