70 nya bostäder längs Liljevalchsgatan

I området Mariekälla, som ligger nära centrum och har god tillgång till kollektivtrafik, planerar vi nu för 70 nya bostäder längs Liljevalchsgatan.

Vad
Södertälje kommun planerar för cirka 70 nya bostäder i flerbostadshus längs Liljevalchsgatan i området Mariekälla. Under detaljplanearbetet kommer vi även titta på möjligheten för bottenvåningslokaler och se över hur Liljevalchshagen kan utvecklas till ett mer stadsmässigt park. I samband med samrådsskede kommer vi gå ut med en markanvisning där vi bjuder exploatörerna att lämna förslag på hur Liljevalchsgatan kan bebyggas.

Varför
Enligt vår översiktsplan ska Södertälje växa genom förtätning. Liljevalchsgatan är en lämplig plats för det eftersom det ligger nära till centrum och har god tillgång till kollektivtrafik men även befintlig service i Mariekälla.

Vem
Södertälje kommun ansvarar för detaljplanen och markanvisningen för Liljevalchsgatan.

När
Detaljplanearbete för Liljevalchsgatan påbörjas våren 2017, med avsikt att gå ut på samråd under vintern 2017 och färdigställer detaljplanen till hösten 2018. Efter detaljplanen vinner lagakraft kan exploatören som vinner markanvisningen börja bygga efter att de fått bygglov.