Kaxberg etapp 2

Kommunen vill planlägga för cirka 30-50 bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus.

I detaljplanen för Kaxbergs andra etapp i Lina vill vi planlägga för cirka 30-50 nya bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus. När detaljplanen kommer till samrådsskede vill vi gå ut med en markanvisning för att hitta intresserade exploatörer.

Områden flätas samman
Södertälje kommun växer och vi blir alltfler som bor här. Vi har som mål att det ska finnas ytterligare 20 000 bostäder i kommunen till år 2036. För att nå målet behöver vi skapa förutsättningar för att bygga 1 000 nya bostäder i snitt per år. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Ett nytt området med både småhus och någon form av rad-, par- eller kedjehus i Kaxberg kan bli ett attraktivt bidrag.

Vem planlägger?
Södertälje kommun ansvarar för planlägning av Kaxberg etapp 2.

Tidsplan
Detaljplanen för Kaxberg etapp 2 har påbörjas men det finns ingen fastställd tidsplan för projektet.