Kaxberg etapp 1 och 2

Det händer mycket i Kaxberg. 34 tomter är sålda och vi vill planlägga för cirka 30-50 bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus.

Vad
Vi har sålt 34 tomter i en första etapp av ett småhusområde i Kaxberg. Vägar och VA är färdigbyggda och ansökningar om bygglov har börjat komma in.

I detaljplanen för Kaxbergs andra etapp vill vi planlägga för cirka 30-50 nya bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus. När detaljplanen kommer till samrådsskede vill vi gå ut med en markanvisning för att hitta intresserade exploatörer.

Varför
Södertälje kommun växer och vi blir alltfler som bor här.  Vi har som mål att det ska finnas ytterligare 20 000 bostäder i kommunen till år 2036. För att nå målet behöver vi skapa förutsättningar för att bygga 1 000 nya bostäder i snitt per år. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Ett nytt området med både småhus och någon form av rad-, par- eller kedjehus i Kaxberg kan bli ett attraktivt bidrag.

Vem
Södertälje kommun ansvarar för Kaxberg etapp 2.

När
Detaljplanen för Kaxberg etapp 2 påbörjas våren 2017 och vi har som mål att gå ut med samrådshandlingar till hösten/vintern 2017 och att det ska vara färdigställd till hösten 2018. Efter detaljplanen vinner lagakraft kommer vi att fortsätta utbyggnation av kommunala vägarna och därefter kan exploatören som vinner markanvisningen ansöka om bygglov och börja bygga.