Blombacka förtätas med cirka 250 nya bostäder

Skiss ovanifrån på hur de nya husen kommer att placeras

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus.

Det blir en förtätning inom det befintliga flerbostadsområdet kring Brolundavägen och Fjärilstigen. Husen kommer att byggas i 3-5 våningar samt ett hus om 8 våningar. Det högsta huset ska markera entrén till bostadsområdet.

De nya bostadshusen ska främst byggas på den mark där det idag finns parkering. Nya parkeringsplatser kommer istället att finnas i parkeringshus och i garage under bostadshusen.

Bottenvåningarna på husen mot Brolundvägen kommer att bestå av verksamhetslokaler. Där finns även tankar på att bygga ett mindre torg.

Målet med förtätningen är att skapa ett mer varierat och blandat bostadsutbud, tryggare gaturum, möjlighet för kommersiell service och mer definierade bostadsgårdar. Utvecklingen inom området kan skapa mer liv och rörelse, mötesplatser, attraktivitet och trygghet.   

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidplan

Detaljplan för Repet 4 m.fl. i västra Blombacka antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 april. Tidplanen beror på om detaljplanen blir överklagad eller inte. Om detaljplanen inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft i mitten av maj 2020. Därefter förväntas genomförandet av den planerade utbyggnaden kunna starta.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om detaljplanen