BoKlok bygger lägenheter i Västergård

I kvarteret Dagliljan i Västergård finns planer på att bygga flerbostadshus med cirka 100 lägenheter, vårdboende och förskola.

En ny detaljplan för fastigheterna Västergård 1:1 och Blombacka 1:1 samt del av fastigheten Skogsliljan 4 har vunnit laga kraft.

BoKlok är företaget som ska bygga två nya bostadsområden om cirka 100 lägenheter i fyra våningar. Bostadskvarteren kantas av gång- och cykelväg genom området.

I nordöstra delen av området är planen att vårdboende med cirka 72 platser ska byggas av Svenska Stadsbyggen. En förskola med 100 platser och tillhörande förskolegård ska finnas i samma områdesdel.  

Området nås via infart från Liljevalchsgatan i öster och avslutas med en vändplan. Här ska också bostadsparkeringar byggas. Lundbygatan förlängs söderifrån in i området och avslutas med en vändplan i anslutning till vårdboendet/förskolan och de bostäder som byggs i södra delen av planområdet.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft 10 december 2020. När bygglov beviljats förväntas byggnationen för bostäderna ta cirka två år.

Vill du veta mer?

Läs mer om detaljplanen här.