Förslag på nytt verksamhetsområde i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. planeras att gå ut på samråd vecka 13.

På planområdet finns idag verksamhet för kommunens driftenhet, samt begränsad yrkeshandel. Markanvändningen av ytorna är inte effektiv och flera befintliga byggnader är i dåligt skick.

Det finns en ökande efterfrågan på verksamhetsmark, för bland annat kunskapsintensica verksamheter och företagstjänster. I planförslaget föreslås att marken ska användas för kontor och handel (ej livsmedel) och mindre, icke störande industri.

Ett gestaltningsprogram för området håller på och tas fram och förväntas vara färdigställt inför granskningsskedet. Eftersom området är en av entréerna till Södertälje kommer det ställas krav på hög arkitektonisk kvalitet på det som byggs.

I detaljplanen för Väghyveln 10 m.fl. ingår även fastigheterna för Väghyveln 1, 9, 11, 12 och 13.

De vita rutorna visar förslag på nybyggation. 

 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare. 

Vad händer nu?

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att skicka detaljplaneförslaget på samråd, vilket planeras till vecka 13, 2021 och sex veckor framåt. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på planen. Därefter följer en granskningsprocess. När planen antas i nämnd vinner den laga kraft efter tre veckor, om ingen överklagan inkommit. Läs mer om planprocessen här.

Läs mer 

Läs mer om detaljplanen och dess handlingar här.

Läs handlingarna i Stadsbyggnadsnämnden 2/3 2021